Obszary praktyki

Italian desk

Prawnicy kancelarii Rivers & Lawson pozyskali zaufanie wielu włoskich firm pomagając im w lepszym zrozumieniu złożonej natury polskiej legislacji. Zdobyte doświadczenia pozwoliły nam na wyodrębnienie osobnej specjalizacji.

Nasze usługi obejmują swoim zakresem pełne spektrum doradztwa począwszy od rozpoczęcia działalności na polskim rynku (inwestycje greenfield, M&A, joint ventures) poprzez uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń, licencji lub koncesji, rozwijanie projektów biznesowych, pozyskanie finansowania, nabycie nieruchomości, zatrudnianie kadry menedżerskiej, negocjowanie umów, prowadzenie sporów sądowych, restrukturyzację zatrudnienia aż po likwidację lub modyfikację formy w jakiej prowadzona jest działalność w Polsce.

Obszary szczególnego doświadczenia w tym zakresie obejmują regulacje prawne odnoszące się do międzynarodowych i krajowych umów gospodarczych: handlowych, inwestycyjnych, związanych z transferem technologii i know how, porozumień wspólników i akcjonariuszy, umów z menedżerami wysokiego szczebla czy zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej.

Naszym włoskim klientom doradzamy w sprawach dotyczących wypełnienia formalnych i administracyjnych wymogów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w takich branżach jak budownictwo, produkcja przemysłowa, rynek farmaceutyczny, transport, nieruchomości, działalność telekomunikacyjna.

Prawnicy Rivers & Lawson uczestniczyli w wielu złożonych i długotrwałych procesach inwestycyjnych obejmujących swoim zakresem wieloetapowe fuzje i przejęcia. Nasze doświadczenia obejmują reprezentowanie klientów w toku negocjacji z potencjalnymi, lokalnymi sprzedawcami, w tym również ze spółkami Skarbu Państwa, negocjacje z pracownikami przejmowanych przedsiębiorstw, negocjacje z lokalnymi instytucjami sektora bankowego w celu sfinansowania i zabezpieczenia planowanych transakcji, reprezentowanie przed organami administracji rządowej i samorządowej lub przed sądami.

Ponadto kancelaria świadczy usługi bieżącego doradztwa na rzecz włoskich przedsiębiorstw obecnych na polskim rynku w zakresie spraw korporacyjnych, spraw pracowniczych, handlowych i prawa własności intelektualnej, w tym zarządzania portfelem znaków towarowych i oznaczeń produktów lub usług.

Kancelaria posiada bogate doświadczenia w prowadzeniu skomplikowanych sporów korporacyjnych i handlowych. W tym zakresie prawnicy kancelarii dysponują doświadczeniem pozwalającym na świadczenie usług doradztwa również w tych przypadkach, w których spór wykracza poza granice polskich regulacji.

Kancelaria wielokrotnie uczestniczyła w procesach dotyczących spraw, w których włoscy klienci narażeni byli na działania noszące znamiona nieuczciwej konkurencji czy też nieuczciwych praktyk rynkowych. W tym zakresie prawnicy kancelarii świadczą m.in. usługi zastępstwa w postępowaniach sądowych, prokuratorskich lub administracyjnych.

Wszyscy prawnicy działu Italian Desk posługują się co najmniej trzema językami: polskim, włoskim i angielskim.