Obszary praktyki

Własność intelektualna

Praktyka prawa własności intelektualnej jest dla Rivers & Lawson jednym z najważniejszych obszarów działalności.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie doradztwa dotyczącego prawa autorskiego: nabywania, zbywania, ochrony czy licencjonowania utworów. Usługi kancelarii obejmują swoim zakresem opiniowanie, tworzenie i negocjowanie: - umów przenoszących prawa autorskie, - umów licencyjnych czy - umów dotyczących know – how. Rivers & Lawson wykonuje również audyty przedsiębiorstw pod kątem zgodności ich działalności z regulacjami odnoszącymi się do własności intelektualnej.

Prawnicy praktyki IP ściśle współpracują z działem procesowym Rivers & Lawson w sprawach dotyczących ochrony utworów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych czy wzorów użytkowych. Kancelaria świadczy usługi zastępstwa prawnego w toku procesów cywilnych i administracyjnych. Usługi kancelarii obejmują również zastępstwo w toku postępowań karnych w sprawach, które dotyczą własności intelektualnej.

Kancelaria współpracuje z rzecznikami patentowymi i świadczy usługi doradztwa w zakresie ochrony prawa własności przemysłowej, w tym w szczególności znaków towarowych reprezentując klientów przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie (UPRP), Urzędem do spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z siedzibą w Alicante (OHIM), Światową Organizacją Własności Intelektualnej z siedzibą w Genewie (WIPO) czy Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) z siedzibą w Monachium.

Nasze usługi obejmują pełne spektrum spraw – od procedury zgłoszeniowej, poprzez dokonywanie zmian w rejestrach, doradztwo w zakresie nabywania lub zbywania praw wyłącznych aż po reprezentowanie klientów w postępowaniach spornych – zarówno przed sądami powszechnymi w zakresie naruszenia prawa wyłącznego jak i przed organami i sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa wyłącznego. Kancelaria oferuje także usługi w zakresie zapobiegania niedozwolonemu importowi równoległemu i monitorowania rynku w zakresie obrotu towarami podrobionymi.

Zakres usług kancelarii obejmuje doradztwo dotyczące dóbr osobistych, w tym ich komercyjnego wykorzystania. Usługi Rivers & Lawson w tym zakresie obejmują tworzenie umów na styku regulacji prawa autorskiego i przepisów statuujących ochronę dobór osobistych. Ponadto kancelaria świadczy usługi zastępstwa prawnego w procesach sądowych, których przedmiotem jest naruszenie dóbr osobistych.

Kancelaria Rivers & Lawson posiada doświadczenie w zakresie e-commerce i zagadnień prawnych związanych z siecią Internet, w tym również z cyberprzestępczością oraz obowiązkami ciążącymi na pośrednikach internetowych. Rivers & Lawson reprezentuje klientów w sprawach dotyczących sporów o domeny internetowe zarówno przed instytucjami krajowymi jak i przed Centrum Arbitrażu i Mediacji przy WIPO.

Świadczymy usługi doradztwa w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym w szczególności w zakresie ochrony know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa.

Ponadto kancelaria Rivers & Lawson współpracuje z doradcami podatkowymi w zakresie optymalizacji podatkowej projektów dotyczących obrotu dobrami niematerialnymi.