Obszary praktyki

Obsługa korporacyjna i M&A

Usługi kancelarii Rivers & Lawson w odniesieniu do spraw korporacyjnych obejmują nie tylko zakładanie, bieżącą obsługę, przekształcenia czy likwidację spółek prawa handlowego ale również podmiotów takich jak oddziały zagranicznych przedsiębiorstw, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia czy organizacje pracodawców.

Kancelaria świadczy usługi doradcze w zakresie nabywania, łączenia, przejmowania i przekształcania osób prawnych. Prawnicy kancelarii wraz z doradcami podatkowymi uczestniczą w planowaniu struktur transakcji zbycia udziałów lub akcji (share deals), aktywów przedsiębiorstwa (asset deals) lub wykupu menadżerskiego (MBO) oraz negocjują treść umów pomiędzy przyszłymi udziałowcami lub akcjonariuszami.

Ponadto kancelaria świadczy usługi w zakresie emisji akcji i instrumentów dłużnych zarówno na rynkach giełdowych jak i OTC. Prawnicy działu korporacyjnego uczestniczyli w wielu największych w Polsce badaniach due dilligence i przygotowywali prospekty emisyjne wielu spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Kancelaria świadczy również usługi doradztwa w zakresie analizy i wykonania obowiązków wynikających z regulacji antymonopolowych.

Prawnicy działu korporacyjnego uczestniczyli w wielu postępowaniach administracyjnych uzyskując dla klientów koncesje lub zezwolenia niezbędne do wykonywania działalności na rynkach regulowanych.

Kancelaria świadczy usługi bieżącego doradztwa dla organizacji non-profit i organizacji pożytku publicznego.

Szczególnym doświadczeniem kancelarii Rivers & Lawson jest reprezentowanie klientów w toku złożonych konfliktów wspólników lub akcjonariuszy, zarówno na gruncie polskiego porządku prawnego jak i w ramach międzynarodowych struktur holdingowych. Partnerzy kancelarii wielokrotnie przewodzili zespołom prawników w toku długotrwałych, wielopoziomowych i często zażartych konfliktów, kiedy niemal każda decyzja biznesowa podejmowana była w porozumieniu z prawnikami.